naar top
Menu
Logo Print
07/01/2019 - ALGEMEEN REDACTIE

STAGIAIRS ALS WELGEKOMEN EXTRA KRACHT

Goede afspraken leiden tot win-winsituatie

Een stagiair kan een welgekomen extra kracht zijn voor uw zaak. Scholen besteden veel tijd aan de voorbereiding en de opvolging van stages. Zo beperkt u de tijd die u als stagegever zelf besteedt. Goede afspraken leiden tot een win-winsituatie voor de stagiair en de stageplaats.

Stagiair

STAGIAIR IN DIENST

Secundair onderwijs

Wat een stagiair doet op een stageplaats, hangt af van het niveau waarop hij les volgt, én van zijn eigen mogelijkheden en leerpunten. Scholen hebben vooraf een gesprek met de leerling en met de stagegever om de inhoud van elke individuele stage te bepalen. De duur van de stage ligt vooraf vast, en meestal ook de periode. Hoe hoger het jaar, hoe langer de stage duurt: van twee dagen (vierde jaar) tot vijf tot zes weken (zevende jaar).
Meestal gaat het om stages rond de krokusvakantie, Pasen en, zeker voor de eindjaren, de laatste weken van het schooljaar. Het Ceria plant ook al rond Allerheiligen stages. 
In de praktijk gaat het om het laten meewerken bij alle taken die zich voordoen in de werkplaats. Leerlingen van eindjaren kunnen normaal gezien al zelfstandiger taken uitvoeren. Het moet gaan om de gewone taken van de stageplaats, zodat de stagiair echt bijleert. Normaal gezien zijn de scholieren voldoende opgeleid om de geplande taken uit te voeren. Soms kan het zijn dat er een korte aanpassingstijd nodig is, om de geleerde kennis op een reële werkplek om te zetten.

Volwassenenonderwijs

In het volwassenenonderwijs kan de stageplaats de cursist/stagiair alle taken laten uitvoeren die behoren tot het normale werkpatroon van de personeelsleden (inclusief uurrooster) en in overeenstemming zijn met de specifieke doelstellingen/taken van de betreffende stage. Dat alles wordt opgenomen in de stageovereenkomst. Bijvoorbeeld: alle taken van de hulpkok bij een stage hulpkok, alle taken van de medewerker bakkerij bij een stage medewerker bakkerij. Stages in het volwassenenonderwijs lopen tussen 1 september en 30 juni, het hele schooljaar dus. Soms zijn er 'blokstages', van bijvoorbeeld vier weken. Vaak zijn het stages op maat, afhankelijk van de werk- of gezinssituatie van de stagiair.

Win-win

WETGEVING

Stages zijn opgenomen in de leerplannen voor het vijfde, zesde en zevende jaar. Sommige scholen, zoals Ter Groene Poorte, laten leerlingen ook al in het vierde jaar proeven van een stage.

Verzekering

Een belangrijk punt is de verzekering. Die nemen scholen (secundair én volwassenenonderwijs) voor hun rekening en die omvat de stage zelf, maar ook woon-werkverplaatsingen. Sommige scholen raden stageplekken toch ook aan om een 'familiale verzekering' te nemen (als men die al niet heeft).

Uurrooster

Er zijn uiteraard ook wettelijke regels te respecteren. Interessante weetjes: leerlingen jonger dan achttien jaar mogen vanaf januari 2016 beginnen om 4 uur en werken acht uur per dag. Nachtwerk mag niet, al wordt erover gepraat. Het specifieke aantal uren van een module werkplekleren of een stage in het volwassenenonderwijs staat vermeld in de opleidingsprofielen. In de voedingsopleidingen behoren die verplichte stagemodules tot het curriculum voor alle opleidingen die leiden naar een zgn. 'gereglementeerd beroep' (slager, bakker, banketbakker …). Meestal bedraagt dit voor de voedingsopleidingen 80 of 160 uur.

Papierwerk

In het algemeen vallen de stagiairs onder de gewone personeelswetgeving. Het stagedoeboek van bijvoorbeeld PIVA bevat een voorbeeld van een werkpostfiche en een risicoanalyse. Bedrijven mogen die altijd vervangen door een versie van het bedrijf zelf. Alle leerlingen hebben ook een medische keuring ondergaan.

AANWERVING

Scholen werken meestal met databases van mogelijke stageplaatsen. Potentiële stageplekken mogen zich zelf aanmelden bij de scholen of opleidingsinstituten. Bij de instelling waar ze eventueel zelf les hebben gevolgd, maar ook bij andere scholen en instituten.

Leerlingen mogen afwijken van die database van stageplaatsen. Ze mogen zelf suggesties indienen, soms ook in het buitenland. De stageplek mag in principe nooit door familie worden uitgebaat - dat staat een objectieve beoordeling in de weg. De school neemt de eindbeslissing en gaat daarbij uit van het principe dat de stage zowel voor de stagiair als voor de stageplaats een meerwaarde is. De stage moet daarom op maat zijn van de leerling. Het is de bedoeling dat de leerling met veel 'goesting' in het vak aan de slag wil blijven.

Vooraf hebben coördinatoren een gesprek met de stageplek en tijdens de stage gaan leerkrachten één keer, soms twee keer, ter plekke. Bij dat gesprek worden er diverse punten overlopen. Bij Hotelschool Gent wordt er bijvoorbeeld een activiteitenlijst overlopen waaraan er lesdoelstellingen zijn gekoppeld.

INVESTERING

Begeleiding en evaluatie

De manier van werken en evalueren verschilt van stageplek tot stageplek. Sommige stagegevers werken nauw met de stagiair samen, als een 'schoolmeester', soms loopt de stagiair gewoon mee met enkele vaste medewerkers.

Algemeen: scholen verwachten dat de stagiair op een correcte manier wordt begeleid tijdens de stage en alle normale taken van de betreffende functie kan uitoefenen. Ook wordt verwacht dat de stagegever met de begeleider een gesprek heeft ter beoordeling van de stage. Voor langere stages vaak tussentijds én na afloop van de stage.

Geen salaris

Een loon mag niet worden betaald - de leerlingen en hun ouders weten dat vooraf. Soms wordt er wel een slaapplaats aangeboden, sommige scholen laten toe dat stagegevers bepaalde onkosten terugbetalen.

WAT BIJ PROBLEMEN?

Bij kleine of grote problemen komt de coördinator van de school weer in beeld. Soms zijn er persoonlijke aanvaringen, soms werden de stage en het niveau van de leerling-stagiair ondanks het voorbereidende gesprek verkeerd ingeschat. School, stagiair en stagegever zoeken dan een oplossing of werken aan een verzoening. Bij problemen op de stageplaats kan de samenwerking ook vroegtijdig verbroken worden. Dit kan enkel als samenwerken onmogelijk is, en met wederzijds akkoord. Dat gebeurt slechts uitzonderlijk, horen we.